fbpx

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

I Administrator, kto jest administratorem Twoich danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma GET20 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001010697, NIP: 9472009591 (zwana dalej: „Firmą).

II Cele przetwarzania danych klientów

 1. sprzedaż usług będących przedmiotem oferty obiektów Get20 EMS Training
 2. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych dotyczących treningów, oferowanych produktów oraz organizowanych spotkań i eventów
 3. organizowanie treningów sportowych, wyjazdów, warsztatów, eventów
 4. zapewnienie właściwej ochrony przed wszelkiego rodzaju ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia związanymi z przeprowadzanymi treningami
 5. spełnienieprzezFirmęobowiązkówwynikającychzprzepisówprawa,wszczególnościw zakresie księgowości i podatków;
 6. marketingowy, w tym w oparciu o dobrowolną i opcjonalną zgodę, poprzez przekazywanie informacji o własnych usługach, promocjach, cennikach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu.

III Kategoria osób, których dane są przetwarzane

Firma przetwarza dane klientów oraz pracowników, osób samozatrudnionych oraz innych podmiotów współpracujących, w tym również podmiotów zewnętrznych.

IV Kategorie podmiotów, które posiadają dostęp do danych

Kto ma dostęp do Twoich danych na łamach Get20 EMS Training:

 1. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu czy segregatora.
 2. Zewnętrznie do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty
  1. Google Drive, Google, Facebook, Get Response, Gmail, Instagram, księgowość zewnętrzna, prawnik, ubezpieczyciele , wewnętrzny program do rejestracji klientów, program z grafikiem do zapisów na treningi.
  2. Twój wizerunek będzie mógł zostać ujawniony nieograniczonej licznie osób odwiedzających naszą stronę internetową, nasze profile w portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osób zapoznających się z naszymi materiałami promocyjnymi lub reklamowymi.
   Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V Jakie dane przechowujemy na Twój temat

 1. nazwisko i imiona
 2. adres e-mail
 3. telefon
 4. adres zamieszkania (kod pocztowy)
 5. wiek
 6. analizę składu ciała oraz wymiary ciała
 7. informacje dotyczące trybu życia oraz stanu zdrowia

VI Przechowywanie danych, jak długo?

 1. Dane będę przechowywane przez niezbędny czas do realizacji łączącej umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań.
 2. Dane będę przechowywane przez niezbędny czas do realizacji naszych ustawowych obowiązków, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia, do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych;
 3. Przekazywaniu informacji marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z poniższymi procedurami.

VII Prawa uczestnika związane z przetwarzaniem danych

Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych.

W zakresie przetwarzania danych każdy uczestnik ma prawo do jej odwołania w dowolnym momencie.

VIII. Prawo do usunięcia/zmiany danych

Jeśli klient chce usunąć swoje dane przetwarzane przez Firmę powinien stawić się w siedzibie jednego z obiektów Get20 EMS Training należących do firmy osobiście w celu weryfikacji danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL, ponieważ Firma go nie pobiera.

Firma usuwa dane z:

 1. fizycznejumowywkładamydoniszczarkiiniszczymy
 2. korespondencji mailowej usuwamy tylko taką, w której zawierają się dane osobowe, resztę zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji
 3. systemów IT usuwamytylkotakie,wktórychzawierająsiędaneosobowe,resztęzachowujemy jako dowód zawarcia transakcji.

programu fakturowego – zostawiamy z powodu przepisów ustawy o rachunkowości.

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z oferty Firmy w obiektach Get20 EMS Training.

Dane uczestników nie będą wykorzystywane przez klub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.UE.L.2016.119.1.).

Copyright: GET20 Sp. z o.o.